• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ AKTYWNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW POWIATU NAKIELSKIEGO”

projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2.

Cele Działania 7.1

Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Narzędzia realizacji projektu w części dotyczącej rozwoju form aktywnej integracji:

- kontrakt socjalny,
- program aktywności lokalnej – PAL,
- program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni

1) osoby bezrobotne i/lub
2) nieaktywne zawodowo i/lub
3) zatrudnione,
zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64  lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
4) osoby traktowane, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w pkt (1) – (3), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie. Osoby będące „otoczeniem” mogą występować w projektach wyłącznie w powiązaniu z osobami, o których mowa w pkt (1) – (3).

Źródła finansowania projektów systemowych

Projekty systemowe powiatowych centrów pomocy rodzinie mogą być finansowane z następujących źródeł:

1. w ramach dofinansowania projektu – z dotacji rozwojowej otrzymywanej z budżetu samorządu województwa;
2. w ramach wkładu własnego:
a. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na finansowanie:
•  zasiłków i pomocy w naturze
•  działań o charakterze środowiskowym
•  innych zadań (np. koszty użytkowania lokalu, pracy wolontariuszy, koszt ubezpieczenia zdrowotnego itp.)
b. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie rehabilitacji społecznej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2009

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010