• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Akty prawne, druki, sprawozdania

WŁASNE

1. Statut PCPR
2. Regulamin organizacyjny PCPR
3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie nakielskim
4. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie nakielskim
5. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
6. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu nakielskiego
7. Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017-2022
8. Uchwała nr XXV/197/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nakielskim na lata 2021-2026”
9. Uchwała nr XXV/198/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nakielskim na lata 2021-2024”
10. Uchwała nr XXV/199/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „ Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025”
11. Uchwała nr XXV/200/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2021-2026”
12. Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nakielskiego na lata 2021-2023”DRUKI WNIOSKÓW DO PCPR

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
2. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
4. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji
10.Pełnomocnictwo
11. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym
12. Regulamin pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych
13. zobowiązanie 1 dot. Mieszkania Chronionego
14. zobowiązanie 2 dot. Mieszkanie Chronionego