• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

10 Wrz

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej pod tytułem „Mam marzenie – mama, tata, dom.”

 
1. Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
 
2. Cel konkursu:
• promocja idei rodzicielstwa zastępczego                                                                                            
• kształtowanie pozytywnego wizerunku  rodziny i wzajemnych relacji rodzinnych
• rozwój ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży

3. Uczestnicy konkursu: dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych.
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
• dzieci do lat 6
• dzieci od   7 do 10 lat
• dzieci i młodzież w wieku od  11 do 15 lat

4. Warunki konkursu:
• udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego, która powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.
• format pracy A4- A-3
• technika dowolna
• wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek,  tytuł pracy wraz z jej opisem, podsumowaniem) Z uwagi na wiek uczestników dopuszcza się w pierwszej kategorii wiekowej pomoc osób dorosłych                                                                                                                                                     
• ilość prac nadesłanych  przez uczestnika jest nieograniczona,
• zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu
• zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  gromadzenie i przetwarzanie  przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
• organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do wykorzystania prac  plastycznych w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego

5.Termin składania prac: 30 września 2020r.

Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią pokój nr 1 lub  przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46  w nieprzekraczalnym terminie  do 30.09.2020r.  (decyduje data wpływu do Centrum)

6. Ocena prac:
Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w wymienionych powyżej kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikując prace na wystawę pokonkursową oraz zamieszczenia na stronie internetowej organizatora konkursu.                                                                                                                                         

7. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR do dnia 05.10.2020r. Każdy z nagrodzonych zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w  siedzibie PCPR, o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

8. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.

9. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum.

10. Zastrzeżenia
Organizator  zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych, w tym wykorzystania ich do wydania kalendarza  oraz zorganizowania wystawy wszystkich prac konkursowych - prosimy nie  rolować  i  nie składać prac .
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE