• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

10 Wrz

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej pod tytułem „Moja rodzina zastępcza”


1. Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
 
2. Cel konkursu:
• promocja idei rodzicielstwa zastępczego                                                                         
• kształtowanie pozytywnego wizerunku  rodziny i wzajemnych relacji rodzinnych
• rozwój twórczości  literackiej  dzieci i młodzieży

3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych w wieku od 10 -18 lat

4. Warunki konkursu:
• udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego lub rodzica biologicznego w przypadku dzieci opiekunów zastępczych -  zgoda  powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.
• praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora, wiek
• objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron wydruku komputerowego – format A-4, czcionka czytelna, nie mniejsza niż  10, pojedyncza interlinia
• zostać przekazana Organizatorowi konkursu w 1 egzemplarzu w dowolnej formie -elektronicznej lub papierowej
• ilość prac nadesłanych  przez uczestnika jest nieograniczona
• zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu
• zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  gromadzenie i przetwarzanie  przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego.

5. Termin składania prac: 30 września 2020r.

Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią pokój nr 1 lub  przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46  w nieprzekraczalnym terminie  do 30.09.2020r.  (decyduje data wpływu do Centrum).

6. Ocena prac:
Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac  przyznając  nagrody  i   wyróżnienia.                                                                                                                         

7. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie do 5 października 2020r. na stronie internetowej PCPR. Każdy z nagrodzonych zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w  siedzibie PCPR,  o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

8. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.

9. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum.
 

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE