• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Turnusy Rehabilitacyjne

 

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Turnus oznacza aktywną rehabilitację połączoną z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m. in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.
Turnusy organizowane są wyłącznie na terenie kraju – w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią (pokój nr 7).
Wnioski są przyjmowane po przyjęciu stosownej uchwały Rady Powiatu Nakielskiego
w sprawie podziału środków PFRON, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Centrum.  

Wnioski składa się osobiście, za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1.   
a) uwierzytelnioną przez uprawniony organ kopię orzeczenia o:
 - stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności osób do 16 roku życia lub
 - całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
 - grupie inwalidzkiej lub
 - stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.
b) kserokopię jednego z wyżej wymienionych dokumentów pod warunkiem przedłożenia jego oryginału przy składaniu wniosku.
2. Wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
3. Zaświadczenie wystawione przez szkołę/ uczelnię potwierdzające pobieranie nauki (w przypadku osób niepełnosprawnych od 16 do 24 roku życia uczących się niepracujących).

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała ze środków PFRON na ten cel,
3. wybierze ośrodek, który posiada wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, gdy turnus organizowany jest w formie niestacjonarnej,
4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,
6. nie będzie pełniła na tym turnusie funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na tym turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że:
1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
2. opiekun:
 - nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 - nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 - ukończył 18 lat lub
 - ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w formie pisemnej. Informacja taka, oprócz danych osobowych wnioskodawcy, powinna zawierać wysokość przyznanego dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania dla opiekuna, a w przypadku nieprzyznania dofinansowania – uzasadnienie odmowy.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, powinna przekazać do PCPR informację o wyborze turnusu.

UWAGA: Zasady przydzielania dofinansowań ustala dyrektor PCPR, kierując się przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stopniem niepełnosprawności, faktem pobierania nauki przez osobę niepełnosprawną, sposobem rozpatrzenia (pozytywny, negatywny) wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach ubiegłych.