• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Dofinansowanie Zaopatrzenia w Przedmioty Ortopedyczne, Środki Pomocnicze i Sprzęt Rehabilitacyjny

 

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinny posiadać zlecenie od lekarza na określony przedmiot ortopedyczny (np.: wózek inwalidzki, proteza, kule, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, wkłucia do pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, itp.).
Zlecenie, o którym mowa powyżej musi zostać zatwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
W przypadku środków pomocniczych o miesięcznym okresie użytkowania  (np.: pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny, itp.) nie trzeba za każdym razem  potwierdzać zlecenia. Można natomiast zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie zlecenia zaopatrzenia comiesięcznego, które jest ważne do 12 miesięcy- a wówczas wystarczy uzyskiwanie zleceń wystawianych przez lekarza.

Wysokość dofinansowania wynosi:
- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
- do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50%  przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy dołączyć:
1.    
a) uwierzytelnioną przez uprawniony organ kopię orzeczenia o:
- stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności osób do 16 roku życia lub  
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
- grupie inwalidzkiej lub
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.
b) kserokopię jednego z wyżej wymienionych dokumentów pod warunkiem przedłożenia jego oryginału przy składaniu wniosku.
2.    
- fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo
- kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.  

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne- stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
oraz jeżeli zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.  

Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej są dostępne w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcpr-naklo.pl w zakładce akty prawne. Wnioski składa się w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią (pokój nr 7).