• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008

 

Cel główny

Aktywna integracja oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji tej grupy osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe

1.Wzmocnienie struktur kadrowych pomocy społecznej - zatrudnienia pracownika socjalnego;

2.Poprawa perspektyw zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych;

3.Wsparcie procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną jako forma przeciwdziałania marginalizacji.

Grupa docelowa

Osoby w wieku aktywności zawodowej, nie pozostające w zatrudnieniu, niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym mieszkańcy Powiatu Nakielskiego. Uczestnicy projektu to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej głównie w formie usług specjalistycznych. Uczestnicy projektu to podopieczni ŚDS w Nakle n/Not.

Działania w ramach projektu

Zadanie 1. Aktywna integracja

*aktywizacja edukacyjna:

·         kurs wikliniarstwa

*aktywizacja zdrowotna:

·         terapia psychologiczna

·         zabiegi rehabilitacyjne z konsultacją lekarską

·         turnus rehabilitacyjny

*aktywizacja społeczna:

·         trening komunikacji interpersonalnej w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych,

·          pokaz wizażu i zabiegi pielęgnacyjno – kosmetyczne

·         wycieczkę integracyjną

·         spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu

Zadanie 2. Praca socjalna

Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej odbywa się poprzez zaangażowanie w realizację zadań projektu 1 zatrudnionego pracownika socjalnego oraz powierzenie dodatkowych zadań etatowemu pracownikowi socjalnemu PCPR.

Zadanie 3. Zarządzanie projektem

·         Koordynator Projektu

·         Koordynator Finansowy Projektu

·         Specjalista ds. rozliczeń

Zadanie 4. Promocja projektu

Promowanie zadań wykonywanych w projekcie obejmuje:

* rozpowszechnianie materiałów promocyjnych tj. plakaty, ulotki informacyjne dotyczące realizowanego projektu oraz gadżetów z logo na terenie powiatu nakielskiego

* akcję informacyjną w lokalnych mediach

*zakup aparatu cyfrowego z osprzętem i gabloty informacyjnej w celu promocji działań realizowanych w projekcie poprzez wywieszanie materiałów informacyjnych oraz wytworów uczestników projektu i zdjęć w gablocie ogłoszeń w siedzibie PCPR w Nakle n/Not.