• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010

 

Cel główny


Aktywna integracja, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego rodzin zastępczych.

Cele szczegółowe

1. Podniesienie poziomu wiedzy oraz poprawa umiejętności praktycznych rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych zwiększających kompetencje zawodowe i społeczne tych grup.

2. Wsparcie procesu integracji rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną jako forma przeciwdziałania marginalizacji.

3. Promocja rodzinnych form opieki i wychowania.

Grupa docelowa

Działaniami w projekcie zostaną objęci mieszkańcy powiatu nakielskiego w wieku aktywności zawodowej. Beneficjenci projektu podzieleni zostali na 2 grupy:

·    rodziny zastępcze, dla których działania realizowane będą w ramach programu aktywności lokalnej (PAL). Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowe lub zatrudnione – zagrożone wykluczeniem społecznym.

·    osoby niepełnosprawne, dla których działania realizowane będą w formie kontraktu socjalnego. Osoby młode, nieaktywne zawodowo uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.

Działania w ramach projektu

Zadanie 1 Aktyna integracja

Działania dla rodzin zastępczych:

* aktywizacja społeczna:

·    ,,Szkoła dla rodziców”

·    „Szkoła rodzicielstwa zastępczego” szkolenie na podstwie programu PRIDE

·    Asystent rodziny

·    indywidualne poradnictwo psychologiczne

·    spotkanie edukacyjno – szkoleniowe pn. „ W odrębności siła. Jak nie zatracić odrębności kulturowej, a zyskać jedność administracyjną”.

Działania dla osób niepełnosprawnych:

* aktywizacja społeczna:

·    ,,Autoprezentacja z elementami wizażu”

·    spotkanie edukacyjno – szkoleniowe pn. „ W odrębności siła. Jak nie zatracić odrębności kulturowej, a zyskać jedność administracyjną”.

* aktywizacja zawodowa:

·    indywidualne doradztwo zawodowe

* aktywizacja edukacyjna:

  „Instruktaż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy”

* aktywizacja zdrowotna:

·    turnus rehabilitacyjny

Zadanie 2. Praca socjalna

 Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez dalsze zatrudnienie etatowego pracownika socjalnego oraz powierzenie dodatkowych zadań pracownikom socjalnym Centrum.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

·    turnus rehabilitacyjny (w części dot. środków z PFRON).

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

·    spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla uczestników projektu

·    festyn rodzinny pod hasłem ,,Rodzina zastępcza na start”.

Zadanie 5. Zarządzanie projektem

·    Koordynator Projektu

·    Koordynator Finansowy Projektu

·    Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu

·    ogłoszenia/artykuły w lokalnej prasie

·    materiały promocyjne: plakaty i ulotki, roll-up, gadżety reklamowo-promocyjne

·    Konferencja informacyjna.