• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2009

 

Cel główny

Aktywna integracja oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz działania w ramach aktywnej integracji skierowane do usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych.

Cele szczegółowe

1.Poprawa perspektyw zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych; 2.Wsparcie procesu integracji osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych ze społecznością lokalną jako forma przeciwdziałania marginalizacji.

Grupa docelowa

Działaniami projektu zostało objętych 25 osób w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat. Beneficjentów projektu stanowią 2 grupy:

1. Usamodzielniający się wychowankowie z rodzin zastępczych

2. Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym – korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu to osoby nieaktywne zawodowo lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym – mieszkańcy powiatu nakielskiego.

Obie grupy beneficjentów niniejszego projektu spełniają kryteria zawarte w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL 2007-2013".

Działania w ramach projektu

Zadanie 1. Aktywna integracja

 W zakresie wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków:

* aktywizacja społeczna:

·         spotkanie rekrutacyjne

·         trening komunikacji interpersonalnej

·         pokaz wizażu i zabiegi pielęgnacyjno – kosmetyczne

·         blok informacyjny o prawach i uprawnieniach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz o uprawnieniach osób niepełnosprawnych;

·          dwudniowe wyjazdowe spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu.

* aktywizacja zawodowa:

·         Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.

* aktywizacja edukacyjna:

·         kursy do wyboru - prawa jazdy kat. B, kurs stylizacji paznokci, kurs obsługi wózków widłowych (akumulatorowych i spalinowych)

·         kurs komputerowy.

* aktywizacja zdrowotna:

·         badania profilaktyczne.
 

W zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

* aktywizacja społeczna:

·         spotkanie rekrutacyjne

·         trening komunikacji interpersonalnej

·         blok informacyjny o prawach i uprawnieniach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

·         pokaz wizażu i zabiegi kosmetyczno – pielęgnacyjne

·         dwudniowe wyjazdowe spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu.

* aktywizacja edukacyjna:

·         kurs komputerowy

·         kurs florystyczny lub kurs obsługi biurowej

* aktywizacja zdrowotna:

·         turnus rehabilitacyjny

·         indywidualna terapia psychologiczna.

Zadanie 2. Praca socjalna

Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez dalsze zatrudnienie etatowego pracownika socjalnego oraz powierzenie dodatkowych zadań pracownikom socjalnym Centrum.

Zadanie 3. Zarządzanie projektem

·         Koordynator Projektu

·         Koordynator Finansowy Projektu

Zadanie 4. Promocja projektu

Promowanie zadań realizowanych w projekcie obejmuje druk artykułów informacyjnych w lokalnej prasie, druk plakatów i ulotek informacyjnych, zakup zestawów gadżetów reklamowych oraz sprzętu do promocji projektu.

W związku z listopadowym tematem Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią poświęconym problematyce pomocy społecznej oraz osobom niepełnosprawnym zorganizowano konferencję informacyjną promującą działania podejmowane w ramach realizowanego projektu.