• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

18 Sie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza chętnych do składania ofert

 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ SERDECZNIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w terminie od września do grudnia 2020r. Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie (zwany dalej „Programem”), zgodnie z zasadami określonymi w:
- Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020r. poz. 218);
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259),
- Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020 będącego załącznikiem do Uchwały Nr XVIII/151/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 kwietnia 2016r.
- Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 roku.

Program skierowany jest do grupy 12 osób – sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Nakielskiego.
Program będzie obejmował łącznie 60 godzin. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć grupowych (50 godzin zegarowych) i 3 spotkań indywidualnych – kwalifikacyjnych (10 godzin zegarowych). Podczas spotkań indywidualnych Wykonawca przeprowadzi diagnozę cech osobistych uczestników, istotnych w pracy korekcyjnej oraz sporządzi plan pracy z każdą zakwalifikowaną osobą.

Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne powinny być zgodne z wymogami określonymi w § 9 lub § 10 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją osób zainteresowanych przeprowadzeniem Programu proszę przekazać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46 do dnia 24 sierpnia 2020r.