• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

28 Wrz

Ogłoszenie o naborze do projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabór osób do udziału w projekcie partnerskim pn.: ,,Rodzina w Centrum 2” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu skierowane są do:
1. osób przebywających w pieczy zastępczej,
2. osób opuszczających pieczę zastępczą,
3. osób w rodzinach przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
4. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
5. innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariuszy.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, psychologiczne,
2. terapia rodzinna /grupowa i indywidualna/,
3. warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
4. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,
5. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
6. szkolenia dla wolontariuszy,
7. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
8. wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika do udziału w projekcie „Rodzina w Centrum 2” (druk do pobrania na stronie internetowej: https://pcpr-naklo.rbip.mojregion.info/rodzina-w-centrum-ii/ oraz w siedzibie Centrum).

Rekrutacja: prowadzona jest w sposób ciągły do 31 maja 2020r.

Miejsce składania dokumentacji:

Centrum Wspierania Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 46 pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią pod numerem tel. 52 325 17 23 w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nakle nad Notecią
Marek Durałek